รายการวัสดุมาตรฐาน

งานบริการอื่นๆ

ค่าบริการออกแบบ  โดยคิดจากราคาประเมินค่าก่อสร้าง ( จำนวน ตร.ม. x 30,000 = ราคาประเมินค่าก่อสร้าง )
ราคาไม่เกิน 15 ล้านบาท         ค่าออกแบบ     5.5 % ของราคาประเมินค่าก่อสร้าง
               ราคาค่าก่อสร้าง  15 – 30 ล้านบาท   ค่าออกแบบ        5 % ของราคาประเมินค่าก่อสร้าง
                 ราคาค่าก่อสร้าง 30 – 50 ล้านบาท    ค่าออกแบบ       4.5 %. ของราคาประเมินค่าก่อสร้าง
               ราคาค่าก่อสร้าง   50 ล้านบาท ขึ้นไป  ค่าออกแบบ       4 %. ของราคาประเมินค่าก่อสร้าง
รายละเอียดสอบถามที่เบอร์ 080 526 2619

ค่าบริการออกแบบตกแต่งภายใน  

จำนวนพื้นที่โมเดิร์น (บาท)คลาสสิก (บาท)
น้อยกว่า 100 ตร.ม. 1,800 – 2,000. 2,800 – 3,000.
100 – 500 ตร.ม. 1,300 – 1,500. 2,300 – 2,500
500 ตร.ม. ขึ้นไป. 800 – 1,0001,500 – 2,000

เงื่อนไขในการจองปลูกสร้างบ้าน งานปรับแบบ และงานก่อสร้าง

จองปลูกสร้างบ้าน
     1. ผู้จะว่าจ้างสามารถวางเงินมัดจำปลูกสร้างบ้านตั้งแต่ 50,000 – 300,000 บาท

     2. ผู้จะว่าจ้างจะทราบราคาค่าก่อสร้างหลังจากได้มีการเสนอแปลนที่ผู้จะว่าจ้างได้ตกลงเป็นที่เรียบร้อย
     3. หากผู้จะว่าจ้างไม่ประสงค์ที่จะปลูกสร้างบ้าน บริษัทฯ มีสิทธิยึดมัดจำทั้งหมด

งานแบบแปลนบ้าน

     1. ปรับแบบตามความต้องการของลูกค้า โดยใช้แบบมาตฐานของบริษัทฯเป็นต้นแบบในการปรับปรุงแบบ โดยสามารถปรับแก้ไขแบบแปลนได้ 3 ครั้ง

     2. รายละเอียด เฟอร์นิเจอร์ บิ้วอินที่ระบุภายในแบบนำเสนอ เป็นเพียงการตกแต่งแปลนเพื่อให้เห็นการใช้งานและระยะต่างๆของแปลนนำเสนอเท่านั้น

     3. ระยะแนวเขตต่างๆในแบบอาจคลาดเคลื่อนกับที่ดินที่จะก่อสร้างได้

     4. ระยะที่ระบุในแบบแปลนจะเริ่มนับจากกึ่งกลางเสาโครงสร้าง

การเตรียมสถานที่ก่อสร้าง       

     1. ผู้ว่าจ้างต้องทำการรังวัดที่ดินที่จะปลูกสร้างบ้านกับกรมที่ดินให้แล้วเสร็จ หลังจากนั้นบริษัทฯจะกำหนดขอบเขตพื้นที่การก่อสร้างบนที่ดินดังกล่าวตามแบบก่อสร้าง

     2. ที่ดินที่ใช้ในการปลูกสร้างบ้านต้องมีพื้นที่สำหรับสร้างที่พักคนงานและที่เก็บกองวัสดุ รวมถึงสามารถให้รถสิบล้อ รถปูน รถเครน รถขนวัสดุก่อสร้าง เข้าถึงที่ดินได้ หากต้องเปลี่ยนแปลงรถผู้ว่าจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

     3. ผู้ว่าจ้างต้องเตรียมที่ดินให้พร้อมในการปลูกสร้างบ้าน หากมีต้นไม้หรือก้อนหิน ผู้ว่าจ้างจำเป็นต้อง ตัด ถอน ย้าย สิ่งกีดขวางดังกล่าวออกเสียก่อน 

     4. หากเป็นที่ดินในหมู่บ้านผู้ว่าจ้างต้องดำเนินการวางเงินประกันกับทางโครงการหมู่บ้านให้เรียบร้อยเสียก่อน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่หมู่บ้านเรียกเก็บหรือข้อจำกัดอื่นๆของหมู่บ้าน

     5. ผู้ว่าจ้างต้องเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการขอน้ำประปาและไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อใช้สำหรับงานก่อสร้างโดย บริษัทฯ จะช่วยในการดำเนินการ ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมต่างๆในการยื่นขอฯ ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ชำระ 

งานก่อสร้าง

     1 จะเริ่มงานก่อสร้างได้เมื่อได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานราชการ

     2 วัสดุ เครื่องจักร และอุปกรณ์ทุกชนิด มีคุณภาพดีได้มาตราฐานตามหลักผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก)

     3 หากมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุระหว่างงานก่อสร้างโดยผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างต้องจัดหาวัสดุในระยะเวลาอันสมควร หากเกิดการล่าช้า ผู้รับจ้างมีสิทธิขอขยายเวลาก่อสร้างออกไป

     4 หากการเปลี่ยนแปลงนั่นส่งผลให้ต้อง เจาะ ผ่า ทุบ รื้อ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จากเหตุนั้น เช่น ผนังร้าว เป็นต้น

     5 ระดับ, ระยะและขนาดของงานก่อสร้าง อาจคลาดเคลื่อนได้จากแบบก่อสร้างตามปกติวิสัยของงาน ก่อสร้างทั่วๆไป และ/หรือ ขนาดความหนาความกว้างและความยาว ของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง อาจคลาดเคลื่อน ได้จากแบบก่อสร้างตามปกติวิสัยของวัสดุทั่วไปตามท้องตลาด ซึ่งวัสดุที่ใช้จะต้องเหมาะสมและคุณภาพดีตาม ที่ระบุในแบบแปลน
     6 บริษัทฯ ดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบและรายการที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามกฎหมาย และต้องมีมาตรฐานการทำงานไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดเเละวิชาชีพกำหนด แต่หากผู้ว่าจ้างมีความประสงค์ จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานหรือวิธีการก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับความยินยอม จากผู้รับจ้าง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้างได้ ในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากวิธีการ ของผู้ว่าจ้าง

     7 หากเกิดปัญหาข้อขัดแย้งของเอกสาร วัสดุ แปลน หรืออื่นใด ให้ยึดถือแบบก่อสร้างเป็นสำคัญ

     8 หากความเสียหาย ความบกพร่องอันเกิดจากผู้รับเหมา ติดตั้งหรือช่างอื่นที่ผู้ว่าจ้าง จ้างเหมาเองบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกี่ยวเนื่องซึ่งอาจจะเกิดขึ้น

     9 หากผู้ว่าจ้างมีตัวแทนในการตรวจสอบงานก่อสร้าง ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และการกระทำใดๆของตัวแทนผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นการกระทำของผู้ว่าจ้าง

     10 หากผู้ว่าจ้างมีขอสงสัยในงานก่อสร้าง ให้แจ้งกับสถาปนิกที่ดูแลโครงการเท่านั้น เพื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ดูแลงานก่อสร้างนั้นๆ จะได้อธิบายท่านได้อย่างหมดข้อสงสัย

รายการการเปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ลด ระหว่างงานก่อสร้าง 

     1. เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปด้วยความราบรื่นและเสร็จตามกำหนดเวลา บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแล ติดต่อกับท่านแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์การเปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ลด รายการวัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามความ ประสงค์ของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายอันจะเกิดในอนาคต และจัดทำรายการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จากการ เพิ่ม – ลด รายการนั้นๆ

     2. หากผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะทำการเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุ และหากการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดความล้าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดจากการทุบรื้อได้ และขอขยายเวลางานก่อสร้างได้

     3. หากผู้ว่าจ้างมีวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการก่อสร้าง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่จะเกิดขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับความเสียหายนั้น
     4 หากผู้ว่าจ้างมีวัตถุประสงค์ในงานก่อสร้างการเพิ่มเติม ผู้รับจ้างมีสิทธิขยายเวลางานก่อสร้างได้

     5 หากผู้ว่าจ้างมีวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้แจ้งกับสถาปนิกที่ดูแลโครงการเท่านั้น เพื่อลดข้อผิดพลาดในงานทำงานก่อสร้าง