Home

A PLUS PERFECT HOME  เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี 2544 วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรมและรับเหมางานก่อสร้าง เพื่อให้ลูกค้าเจ้าของงานได้รับความพึงพอใจในรูปลักษณ์และคุณภาพของงานตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ A Plus Perfect home ของเราได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าให้เติบโตขึ้นมาอย่างน่าภาคภูมิใจในด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรมวิศวกรรมและงานก่อสร้างจนในปัจจุบันทางเราได้ปรับขยายบริษัทขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าให้ตอบโจทย์กับงาน

คุณภาพและบริการของ A PLUS PERFECT HOME เป็นการให้บริการต่อลูกค้าของเราด้วยความจริงใจและการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการบริการ ทำให้คุณภาพงานของเราเกิดความมั่นคงและเป็นที่เชื่อมั่นต่อลูกค้าตลอดมา​


QUALITY AND SERVICE ARE UNIQUE

แบบบ้าน

แบบแปลนบ้านในพื้นที่ขนาด 500 – 1500 ตารางเมตร ที่คุณสามารถเลือกปรับแต่งตามที่คุณต้องการ เพื่อให้ตอบโจทย์กับการพักอาศัยของคุณโดยเฉพาะ

ผลงาน

ผลงานที่เราภาคภูมิใจ และยังเป็นหนึ่งที่ช่วยทำให้ความฝันของคุณเป็นจริง

บทความ

ความเข้าใจในงานก่อสร้าง ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการสร้างสรรผลงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ


บริการออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ให้กับบ้านพักอาศัย สำนักงาน โรงงาน ร้านอาหาร

ในระบบ On grid system ให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้เองจากพลังงานแสงอาทิตย์

สอบถามรายละเอียดการออกแบบและติดตั้งโซล่าเซลล์ได้ที่ 086 645 9910


โครงการที่กำลังดำเนินการ

Lilac

บางกรวย นนทบุรี

ความคืบหน้าในงานก่อสร้าง

ระยะเวลาก่อสร้าง 546 วัน
เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562
คาดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564